Motywacja cz 8

Konflikty motywacyjne
– hierarchiczność motywów
– rodzaje konfliktów motywacyjnych:
– konflikt dążenie – dążenie
– konflikt unikanie – unikanie
– konflikt dążenie – unikanie (cel wzbudza tendencję do … i od …)

Inni ludzie w procesach motywacyjnych
Potrzeba afiliacji – chęć zyskania akceptacji innych osób. Wiele rzeczy robimy w życiu po to, aby zyskać sympatię innych. Ludzie różnią się między sobą tą potrzebą afiliacji – osoby mniej pewne siebie tę potrzebę mają z reguły większa i wtedy głównie działają tak, aby nie stracić sympatii innych lub rzeczy ją zyskać.
Zjawisko facylitacji społecznej – inni ludzie wpływają na nas motywująco. Będąc w towarzystwie dajemy z siebie więcej.
Zjawisko próżniactwa społecznego – inni ludzie działają na nas jak demotywatory (nie demotywatory.pl :P). Sytuacja, w której możemy się ukryć za plecami innych.

Motywacja cz 7

Motywacja osiągnięć:
– nastawienie na osiągnięcie sukcesu
– nastawienie na unikanie porażek

Nastawienie wobec podejmowanych działań:
– teliczne – nastawienie na osiągnięcie celu, liczy się tylko wynik, nieważne jest działanie
– parateliczne – satysfakcję przynosi rodzaj działania, a nie tylko upragniony cel

Cechy ludzi z silną potrzebą osiągnięć:
– bardziej wytrwali w dążeniu do celu
– potrafią ciężko pracować
– są bardziej inteligentni
– ich kariera częściej wiąże się z rywalizacją
– szybciej awansują
– częściej pełnią funkcje przywódcze

Wpływ motywacji na procesy poznawcze
Spostrzeganie – przecenianie jasności, wyrazistość bodźca, jego wielkość, figurze wieloznacznej nadaje się cechy tego, czego oczekujemy.
Pamięć – łatwiej zapamiętujemy te elementy, które zz punktu widzenia upatrzonego celu czy wyniku są ważne.
Myślenie – modyfikowanie toku myślenia, aby jego wynik zgodny był z tym, co chcemy zrealizować.
Spostrzeżenia, przypomnienia, przewidywanie niezgodne z tym, co człowiek pragnie mają utrudniony dostęp do świadomości.
Obronność percepcyjna – trudność w spostrzeganiu tych treści, które są niezgodne z naszym obecnym działaniem.

Motywacja cz 6

Aspiracje
Oczekiwania są sądem na temat wyniku, a aspiracje są sądem na temat wyniku upragnionego, bardzo cenionego. Aspiracje to nasze fantazje, marzenia przetwarzane w działanie.
Granica między myśleniem pozytywnym a myśleniem życzeniowym jest bardzo cienka.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
Czasem człowiek podejmuje działania z uwagi na działanie nacisków zewnętrznych, czasem aktywność jest nagradzana sama w sobie.
Czynniki obniżające motywację wewnętrzną:
– nadmierna rywalizacja
– poczucie przymusu
– instrumentalne traktowanie przez przełożonych
– nagrody zewnętrzne

Nagrody zewnętrzne
Czy dla nagrody podejmujemy działanie, czy dla satysfakcji z działania i osiągniętego wyniku? (punkty w szkole, płacenie za obowiązki domowe)
Naduzasadnienie – proces polegający na zastąpieniu motywacji wewnętrznej zewnętrzną nagrodą. Wyłączona z tego jest płaca za wykonaną pracę.

Rywalizacja
Wszechobecna w naszej kulturze – może być motorem napędowym w rozwoju gospodarki, rozwoju techniki, handlu.
Koncentracja na rywalizacji powoduje zmniejszenie naszych zasobów poznawczych i rozproszenie naszej energii.
Rywalizacja wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie, powoduje, że jesteśmy bardziej nieufni wobec innych i bardziej negatywnie oceniamy osoby, które spostrzegamy jako rywali.

Motywacja cz 5

Dwa podstawowe rodzaje motywacji:
– dodatnia – gdy do czegoś dążymy
– ujemna – gdy czegoś unikamy

Wzmocnienie motywacji
Mechanizm segmentyzacji  – zwielokrotnienie gratyfikacji – wyodrębnianie w działaniu etapów pośrednich i związane z każdym z nich określonej gratyfikacji. Bez tych nagród pośrednich nie zawsze udaje nam się dojść do celu.
Mechanizm “magicznej połowy” – zabieg myślowy,, operujący przekonaniem, że druga część zadania już będzie łatwiejsza do zrealizowania.
Przekonanie o swobodzie wyboru – świadomość, że ode mnie zależy dzlasze działanie lub jego zaprzestanie, wzmacnia motywację, swoboda wyboru zwiększa wytrwałość, przymus – rodzi opór.
Przekonanie o wpływie na zdarzenia – ludzie, którzy mają poczucie wpływu na sytuację, wybierają zadania trudniejsze, lepiej sobie z nimi radzą.

Ciekawość
Pierwszy stopień do piekła, ale i do wiedzy. Na ciekawość można spojrzeć z dwóch perspektyw:
– sytuacyjnie – jako reakcja na zmianę
– dyspozycyjnie – jako pewna właściwość osoby, gotowość do poszukiwania nowości i poznawania ich
Wspólną miarą ciekawości jest preferencja nowości.

Oczekiwania
Im wyższe oczekiwania, tym wyższa motywacja, tym lepsze wyniki osiągamy w życiu – wyższym oczekiwaniom towarzyszą wyższe wyniki.

Motywacja cz 4

Zależność efektywności działania od intensywności motywacji została opisana przez prawa Yerkesa – Dodsona:
– musi być odpowiedni poziom pobudzenia, aby nasza efektywność działania była optymalna. Intensywność motywacji z czasem rośnie dalej, sppada natomiast efektywność. Po przekroczeniu tego optymalnego poziomu zaczynamy gorzej funkcjonować. Zarówno niższy jak i wyższy od optymalnego poziom pobudzenia upośledza sprawność wykonania celu.
– im trudniejsze zadanie i im większe wyzwanie i im mniej pewnie się czujemy, tym szybciej osiągniemy poziom optymalny, szybciej osiągamy spadek jakości naszego działania
Te prawa działają głównie przy motywacji wzbudzonej przez kogoś innego.
Próbowano sklasyfikować rodzaje motywacji:
– praktyczne – pozytywne, zewnętrzne, uczenie się, jest jako droga do osiągania wartości o charakterze praktycznym, użytecznościowym
a/ cele związane z przyszłością:
1. Uzyskanie pracy, zdobycie zawodu
2. Zabezpieczenie swojej przyszłości
3. Zdobycie wykształcenia (świadectwo, dyplom – jako przepustka do p. 1-2)
4. Uzyskanie pracy, odpowiedniego poziomu materialnego
5. Założenie rodziny i zapewnienie jej utrzymania
b/ cele związane ze szkołą
– osobowościowe – motywacja związana z systemem wartości i wiedzą każdego człowieka na własny temat. Uczenie się dla siebie, poczucie własnej wartości, dla własnych ambicji, rozwoju, najbardziej trwały i skuteczny rodzaj motywacji
– związane z pozytywnymi emocjami – czynność uczenia się lub jej przedmiot związane są z pozytywnym przeżyciem, satysfakcją, pasją. Bardzo skuteczna “samonapędzająca się” motywacja w połączeniu z osobowościową tworzy tzw.motywację samoistną – najbardziej trwał a i efektywną.
– społeczna – realizowaną wartością jest dobro innego człowieka lub grupy społecznej, np. uczę się by rodzice byli dumni, by pomagać innym, być podatnym w społeczeństwie.
– związane z zewnętrznym obowiązkiem – motywacja jest odczuwana jako przymus, skłonienie do działania wynika z ingerencji osób z zewnątrz. Bardzo mało skuteczny rodzaj motywacji. Bardzo często za tego rodzaju motywacją kryje się lęk.
– lękowa – związana z przeżywanym lękiem, motywacja “nie wprost”, bardzo niska i mało efektywna

Motywacja cz 3

Charakterystyka motywacji
Motywacja jest charakteryzowana przez dwie główne właściwości:
– kierunek (cel, do którego zmierzamy, spełnienie celu powoduje wygaśnięcie motywacji, jeśli jesteśmy niezadowoleni z wyniku, włączają się niekiedy negatywne emocje)
– natężenie – siła procesu motywacyjnego, wielkość motywacji i intensywność motywacji
Siła procesu motywacyjnego to nasza zdolność do wyłączenia motywów konkurencyjnych, które działają równolegle. Silny motyw to ten, który pozwala nam działać i który wybierzemy do zrealizowania, słabsze albo odłożymy albo w ogóle z nich zrezygnujemy. Silna motywacja przekłada się na naszą wytrwałość. Człowiek z silną motywacją jest bardziej odporny na działanie stresu – jesteśmy w stanie pokonać negatywne czynniki.
Wielkość motywu – motyw jest tym większy, im więcej czynności trzeba wykonać, aby go zrealizować.
Intensywność – czynnik, który określa poziom motywacji naszego organizmu. Jednym z ważnych czynników determinujących intensywność motywacji jest sposób jej uruchomienia.
Silna motywacja nie musi być motywacją intensywną, jeśli człowiek nie napotka przeszkód w swoim działaniu lub nie obawia się o jego wynik.

Motywacja cz 2

Motywacja to nie jest chwila – do zrealizowania określonego zadania musi upłynąć określona ilość czasu. Motywacja jest procesem regulacyjnym, ponieważ steruje naszymi czynnościami tak, aby doprowadzić do upragnionego wyniku. Czym będzie ten wynik? Zmiana pewnego stanu rzeczy, zmiana nas samych, zmiana zakresu naszych wiadomości czy wiedzy, którą dysponujemy, zmiana naszego położenia.
Jeśli mamy pełną świadomość wyniku, mówimy, że mamy określone cele. Czasami jednak nasza wiedza o tym, do czego zmierzamy, jest mniej pełna.
W psychologii rzadko występują algorytmy, ale gdy opracowywano pojęcie motywacji, posłużono się funkcjami. Żeby proces motywacyjny powstał, to wynik musi być uznany za użyteczny (warunek 1 – użyteczność, U) oraz musimy uznać, że jesteśmy w stanie do niego dotrzeć (funkcja 2 – prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku, P). Jeśli któreś z nich jest równe 0, to motywacja nie powstanie.
M = f(U, P)

Motywacja cz 1

Termin ten jest stosowany w psychologii do opisu wszelkich  mechanizmów odpowiedzialnych za “pchanie” nas do działania. Mówiąc o motywacji myślimy o zamiarze, pragnieniu, życzeniu. Za tym wszystkim stoi dążenie do określonego celu. Motywacje bywają bardzo różnorodne, niekiedy się wzajemnie wykluczają. Jedne cele realizujemy, inne odkładamy, z innych po prostu rezygnujemy.
O motywacji możemy też mówić jako o wszystkich procesach umysłowych pobudzających nas do dokonywania wyborów. Motywy pchają nas do robienia różnych rzeczy i uruchamiają określony typ zachowania.
Motywacja może być różna, można mieć różne zdolności, określony zasób wiedzy, itd. Bez dobrej motywacji nie ma w życiu sukcesu. Od rodzaju motywacji zależy to, jakie sukcesy będziemy w życiu odnosić.
Motywacja to proces wewnętrzny, coś, co jest w nas samych. Wyznacza kierunek działania, nastawiony na osiągnięcie określonego celu.
Motywy pozwalają nam na kształtowanie swojego obrazu świata, poznawanie go i coraz lepsze rozumienie.