Inteligencja cz 5

Inteligencja to bardzo ogólna zdolność człowieka, obejmująca zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych kwestii, itd. – czyli zdolność radzenia sobie ze złożonością sytuacji i radzenia sobie w nowych sytuacjach.

Potoczne rozumienie inteligencji:
– inteligencja przejawia się w 3 wymiarach:
– umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych
– zdolności werbalne
– poziom kompetencji społecznych

Struktura inteligencji
Inteligencja składa się z:
Czynnika ogólnego – główny składnik tkwiący u podłoża wszelkiej aktywności człowieka:
– inteligencja płynna – zdolność dostrzegania złożonych relacji
– inteligencja skrystalizowana – umiejętność dysponowania wiedzą, znajomość słów i pojęć, rozumienie ich, ogólna wiedza każdego człowieka
Czynnik s – czyli zdolności specyficzne
Poznawcze korelaty inteligencji:
– szybkość uczenia się
– dokładność spostrzegania
– zdolność do myślenia przez analogię
– zdolność do myślenia indukcyjnego – kategoryzowania
– zdolność do automatyzowania czynności poznawczych
– efektywna “moc” uwagi
– pojemność pamięci krótkotrwałej i długotrwałej
– strategie poznawcze
– zdolności metapoznawcze – analiza własnych procesów poznawczych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *