Inteligencja cz 3

Wprowadzenie pojęcia “iloraz inteligencji” – 1914 r. William Stern – niem. Intelligenz quotient. Angielskie określenie – “intelligence quotient” – IQ. Termin ten wziął się z potrzeby mierzenia sprawności umy8słowej. Z odkryć Bineta bardzo szybko skorzystali Amerykanie.
Wiek umysłowy: iloraz inteligencji = wiek umysłowy / wiek życia x 100.
Wiek umysłowy to średni wiek, w którym przeciętne jednostki osiągają dany wynik.
Obecnie stosuje się przede wszystkim tzw. dewiacyjny iloraz inteligencji, czyli skalę, w której wynikowi przeciętnemu dla danej populacji (wieku) przypisuje się umowną wartość: 100. Odchylenie standardowe od przeciętnej wynosi 15.
Tak obliczany wskaźnik, matematycznie, nie jest już ilorazem, ale w dalszym ciągu jest to możliwość porównania funkcjonowania różnych osób, poziom intelektualny jednostki na tle całej populacji.
Testy inteligencji są różne: niewerbalne, werbalne, mieszane, wymagające ułożenia jakiejś historyjki obrazkowej.
Rozkład normalny – zakłada się, że inteligencja jest rozłożona w populacji tak, że tylko nieliczni mieszczą się w górnym lub dolnym przedziale rozkładu, większość ludzi skupia się wokół centralnej średniej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *