Tożsamość cz 3

Osobowość – rozwój samowiedzy:
– 0 – 4 r. ż. – stadium samowiedzy elementarnej – odkrywanie własnej odrębności fizycznej i psychicznej
– 4 – 12 r. ż. – rozwija się sprawność myślenia, szybkość myślenia, mowa – pomaga w porządkowaniu doświadczeń, bardzo silna identyfikacja z własną płcią, rozwija się teoria umysłu, rozwijają się normy etyczne i moralne
– 12 – 18 r. ż. – dochodzenie do tzw. wiedzy dojrzałej, pomaga w tym zdolność myślenia abstrakcyjnego, myślenie przyczynowo-skutkowe, czas uzewnętrzniania norm, rośnie poczucie własnej wartości, niekiedy następuje to dość gwałtownie

Osobowość może się rozpaść! Naruszenia integracyjnej funkcji osobowości:
– lęk
– zaburzenia psychosomatyczne
– negatywne nastroje
– wzmożone napięcie
– obniżenie odporności na stres
– zmniejszenie możliwości poznawczych, intelektualnych
– itd.

Depersonalizacja, dezindywiduacja – nie mamy już osoby jako całości, wszystko jest doraźne, osoba jest nieprzewidywalna w swoich działaniach, interakcje z innymi osobami bardzo trudne.

Tożsamość cz 2

Poziom samoakceptacji (PSa) – czyli stopień akceptacji siebie samego, wynikający z rozbieżności między “JA REALNYM” a “JA IDEALNYM”. “JA REALNE” – zbiór wiedzy na temat tego, jacy jesteśmy. “JA IDEALNE” – jacy chcielibyśmy być.
Gdy rozbieżność między obydwoma “JA” jest zbyt duża, to mamy niski poziom samoakceptacji. Mała rozbieżność – poziom samoakceptacji wysoki.
Gdy mamy zbieżność obu “JA”, najczęściej mamy do czynienia z psychopatami! Tacy ludzie mnie widzą potrzeby zmieniania siebie.

Poziom samoakceptacji wpływa na:
– stałość samooceny
– poczucie własnej wartości
– sił e i elastyczność motywacji
– równowagę emocjonalną
– efektywność samokontroli emocjonalnej
– odporność na sytuacje trudne i stres
– orientację zadaniową lub egocentryczną
– podatność na wpływy sytuacyjne (wewnątrz- lub zewnątrzsterowność)
– rzeczowe wykorzystanie ocen i krytyki
– funkcjonowanie społeczne – techniki integracyjne…

Poczucie własnej wartości – system informacji o sobie umożliwiający powstanie przekonania o ważności własnej osoby i jej wartościowości (pozytywności).

Tożsamość cz 1

Pojęcie tożsamości
Najważniejszym przejawem wiary we własne istnienie jako osoby jest poczucie własnej jedności – czyli ciągłości w czasie i przestrzeni. Poczucie własnej tożsamości to cechy najbardziej odróżniające nas od innych. To odpowiedzi na pytanie “kim jestem?”.
Możliwości utraty tożsamości:
– emigracja
– wojsko
– subkultury młodzieżowe
– więzienie
Tożsamość społeczna – identyfikacja z konkretnymi grupami społecznymi, do których człowiek przynależy lub aspiruje do przynależności.
Poczucie kontroli osobistej – poczucie jedności wiąże się z poczuciem autonomii podmiotowej, możliwością kontroli nad sobą i biegiem zdarzeń. To system informacji umożliwiający powstanie przekonania o możliwości wpływania na otoczenie i przebieg wydarzeń.
Nadmierne poczucie kontroli może być przyczyną złudzeń:
– uproszczonego rozumienia rzeczywistości
– złudzenia współzależności
– złudzenia kontrolowalności
– itd.