Krótko o tym, czego się dowiesz z tej strony

Skoro już tutaj zajrzałeś / zajrzałaś / zajrzałoś, to pewnie dlatego, że interesujesz się psychologią i wszystkimi związanymi z nią kwestiami. Pozwól, że w tej notce (pewnie będzie trochę długa…) podsumuję krótko, jakie informacje poznasz, czytając notki. Są to krótkie pisemne wykładziki, podzielone na części i kategorie według tematów, tak żeby ułatwić ci przebrnięcie przez ten cały ogrom materiału.

No to teraz czas na krótkie podsumowanie tego tu wszystkiego! Zaczynamy:

Psychologia jako praktyka społeczna: co to jest psychologia potoczna, jakie są jej cechy (wiedza gorąca, wiedza zimna, itd.), co to jest dusza, psychika (co to znaczy, że człowiek jest jednością psychofizyczną?), czym zajmuje się psychologia społeczna, co to jest i jak rozumiemy pojęcie sytuacji społecznej

Wpływ społeczny: co to jest, kiedy mamy z nim do czynienia, dlaczego człowiek jest istotą społeczną, jakie potrzeby są zaspokajane w obecności innych osób, jakie są reguły wpływu społecznego (wzajemności, autorytetu, niedostępności, wzbudzania sympatii, społeczny dowód słuszności), jakie są zalety i niebezpieczeństwa automatycznego reagowania, jak brzmi reguła wzajemności, zasada kontrastu, przykłady działania reguły wzajemności, co wzmacnia chęć korzystania z przykładu innych osób (społeczny dowód słuszności). Reguła konsekwencji – dlaczego lubimy ludzi konsekwentnych? Z czym kojarzy się brak konsekwencji? Dlaczego deklaracja na piśmie ma większą moc? Brzmienie reguły niedostępności. Eksperyment Milgrama (w regule autorytetu). Reguła lubienia i sympatii. Po co mówimy innym komplementy? Czy je lubimy, czy umiemy ich słuchać? Pozytywne skojarzenia w budowaniu wzajemnej sympatii / antypatii.

Komunikacja społeczna: na czym polega proces porozumiewania się? Dlaczego ludzie chcą komunikować się ze sobą? Pojęcie kompetencji komunikacyjnej i kompetencji językowej. Co to znaczy, że skutecznie potrafimy się porozumiewać? Rodzaje komunikacji (werbalna i niewerbalna). Dlaczego zachowała się komunikacja niewerbalna i do czego służy? Funkcje komunikacji niewerbalnej. Co to znaczy, że jest naruszona czyjaś przestrzeń osobista? Co to jest przestrzeń osobista? Funkcje języka. Rodzaje wypowiedzi (dyrektywy, stwierdzenia). Dlaczego intencja i interpretacja powinny być zgodne w komunikacji werbalnej? Rozumienie pojęcia komunikowania wprost. Cechy komunikowania pośredniego. Umiejętność słuchania. Jakie są cechy charakterystyczne tego, że porozumiewamy się między sobą? Pojęcie ujawniania siebie w rozmowie, czym ryzykujemy kiedy o sobie mówimy, itd. Co to jest niewinne kłamstwo i kiedy je stosujemy? Jakie są konsekwencje kłamstwa?

Autoprezentacja: na czym polega, w jakich sytuacjach ją stosujemy, po co to robimy? Czy autoprezentacja jest dobra czy zła? Kiedy przestajemy o nią dbać, od czego to zależy? Taktyki autoprezentacyjne i techniki autoprezentacyjne – umieć wymienić i podać przykłady sposobów na stworzenie własnego wizerunku. Co to jest norma skromności? Porażki autoprezentacyjne, zakłopotanie.

Konformizm i nonkonformizm. Czy jeden jest zawsze zły a drugi dobry? Eksperyment Solomona Asha. Jakie czynniki sytuacyjne będą nasilały nasze skłonności do bycia konformistą?

Agresja: czy to zachowanie czy emocje? Przykłady zachowań agresywnych. Rozpiętość zachowań agresywnych. Rodzaje agresji (bezpośrednia, pośrednia, instrumentalna, fizyczna, werbalna, emocjonalna). Czy mężczyźni są bardziej agresywni niż kobiety, a jeżeli tak, to w jakim zakresie? Co powoduje, że jesteśmy agresywni? Czynniki nasilające agresję. Co to jest efekt broni? Teoria społecznego uczenia się. Skuteczne sposoby przeciwdziałania agresji. Czy agresja jest wyuczona, itd.? Eksperyment z filmu “Cicha furia”.

Mechanizmy obronne: czy są świadome, czy nie? Jaką funkcję pełnią? Co to jest mechanizm np. racjonalizacji, sublimacja, kompensacja, nadkompensacja…? Rodzaje sytuacji trudnych.
Sytuacje trudne: stres. Będą opisane sytuacje, mamy podać fazy stresu. Skąd wiemy, że jesteśmy w stanie stresu? Skąd wiemy, że przeżywamy emocje, doświadczamy tremy? Próg odporności na stres – co to takiego i od czego zależy? Rodzaje stresorów. Stresor osobisty i drugoplanowy. Jak sobie radzimy ze stresem? Stres a trema – dlaczego te dwa pojęcia funkcjonują? Czym jest trema? (czy to proces, kiedy występuje, trema przed tremą, objawy) Przykłady sposobów radzenia sobie z tremą.

Emocje: jakie mają znaczenie w życiu, po co ich doświadczamy, skąd wiemy że przeżywamy emocje? Rozróżnienie na emocje przykre i przyjemne. Jaka jest treść emocji? Co powoduje, że emocje uruchamiają własne programy działania? Emocje pozytywne / negatywne. Funkcje emocji. Fobia – kilka przykładów. Cztery systemy wzbudzania emocji (neuronalny, sensomotoryczny, motywacyjny, poznawczy) – nie chodzi o dokładne definiowanie, tylko mamy o tym wiedzieć. Pojęcie inteligencji emocjonalnej. Empatia – co to jest i co ją warunkuje? Może się pojawić pojęcie teorii umysłu. Inteligencja emocjonalna a dojrzałość emocjonalna. Nieświadomość emocjonalna.

Motywacja: warunki powstania procesu motywacyjnego. Siła procesu motywacyjnego i wielkość procesu motywacyjnego. Rodzaje motywacji (praktyczna, lękowa, itd.). Jak wzmacniamy motywację? Rola ciekawości w motywacji. Jak wpływają nagrody zewnętrzne na naszą motywację? Konflikty motywacyjne (3 przykłady). Facylitacja społeczna i zachowania społeczne.

Spostrzeganie społeczne – co oznacza, że w spostrzeganiu społecznym wychodzimy poza dostarczone informacje? Na czym polega tworzenie wizerunku człowieka, którego spostrzegamy? Jakie są błędy naszego spostrzegania? (dysonans poznawczy) Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – jakie relacje zachodzą między tymi pojęciami. Co znaczy, że język jest nośnikiem stereotypów? Przykłady stereotypowego spostrzegania.

Temperament – nie ma żadnej teorii dotyczącej historii! Współczesne rozumienie temperamentu. Reaktywność i aktywność działania. Co to jest temperament, na co wpływa, gdzie się przejawia? Typ temperamentu (słaby / silny), wysoka i niska reaktywność, wrażliwość zmysłowa. Czy temperament się zmienia w ciągu życia, czy nie? Kiedy człowiek jest bardziej podatny na zmiany temperamentu, a kiedy mniej? Co jest podłożem fizjologicznym temperamentu? Style działania.

Procesy poznawcze – wymienić rodzaje procesów poznawczych (percepcja, uwaga, pamięć, uczenie się, myślenie). Nie ma pytań związanych z budową oka, ucha, itd. 🙂 Co to jest percepcja? Spostrzeganie? Zadanie percepcji. Jakie rodzaje zmysłów (według współczesnych teorii – Artystoteles won!). Proces transdukcji w procesie postrzegania. Rodzaje zmysłów i jak one działają. Co to jest złudzenie? Czy nasze zmysły mówią nam prawdę o świecie zewnętrznym? Czy istnieje obiektywny obraz świata? Uwaga – mechanizmem czego jest? Jakie są funkcje uwagi i objawy zaburzeń koncentracji uwagi? Uwaga a świadomość. Pamięć. Rodzaje pamięci. Fazy pamięci i rodzaje pamięci. Czy sen wpływa na zapamiętywanie? Co to jest konsolidacja pamięci? Co zawiera pamięć autobiograficzna i dlaczego pamięć jest zmienna? (pamięć jest generatywna) Amnezja dziecięca. Rozłączność przypominania i zapominania. Nieświadomy plagiat. Pojęcie deja vu. Jakie czynniki mogą wspomóc działanie naszej pamięci? Uczenie się. Rodzaje uczenia się, czy to jest proces, czy czynność. Warunkowanie klasyczne, uczenie instrumentalne, itd. Myślenie. Co jest materiałem myślenia? Jakie są reguły przetwarzania informacji, jakie są rodzaje myślenia? Etapy rozwoju myślenia. Reguły algorytmu i heurystyki.

Osobowość: co to jest? Co zawiera osobowość, samoakceptacja, poczucie własnej tożsamości, itd. Elementy struktury osobowości w procesie poznawczym, na czym polega poczucie tożsamości, “Ja” realne i idealne, itd. Kiedy gubimy poczucie tożsamości?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *